ادامه این متن را نخوان مگر اینکه بطور جنون آمیزی حالت از کمبود اعتماد به نفست بهم می خورد

شاید این مهمترین 15 دقیقه زندگی ات باشد…