نوشته‌ها

نوشته های یک خانم بی اعتماد به نفس

اعتماد به نفس تمام افراد را زیبا می کند و خانمها را زیباتر… خانمهای بی اعتماد به نفس نمی توانند فرزندانی قدرتمند تربیت کنند. در این نوشته دل نوشته های یک خانم بی اعتماد به نفس را خواهید خواند.

اطلاعات بیشتر