نوشته‌ها

اگر شما در گذشته سعی می کردید که همسرتان را (چه زن وچه مرد) بهتر بشناسید، خصوصیات وی را درک کنید و دستورالعمل کتاب هایی مثل “مردان مریخی و زنان ونوسی” را می خواندید، خودتان را حاضر کنید چون می خواهم در اینجا از حقیقتی صحبت کنم که کمتر کسی درباره ی آن سخن می گوید.

اطلاعات بیشتر